Voor ouders

Wereldkidz Mozaïek Petenbos wil een aanvulling en uitbreiding zijn van de opvoeding thuis. Een goede samenwerking tussen ouders en school is dan ook een van de belangrijkste voorwaarden. Leren samen leven en samenwerken staan hoog genoteerd op onze school. We vinden het belangrijk om korte lijnen te houden met ouders. Tijdens het jaarlijkse startgesprek spreken ouders en leerkracht af hoe zij geïnformeerd willen worden. 

Betrokkenheid

Ouders en school gaan een constructieve samenwerking aan ten bate van de ontwikkeling van het kind. De ouders zijn de experts op het gebied van hun kind, de leerkrachten op het gebied van onderwijs en gezamenlijk proberen we de ‘gebruiksaanwijzing’ sluitend te krijgen voor een optimale ontwikkeling van het kind.
Een constructieve samenwerking zorgt voor positieve aspecten. Uit onderzoek blijkt het volgende:
● Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind.
● Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind.
● Als ouders de aanpak van de leraar steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen.
● Samenwerken zorgt voor een daling van de leerlingenabsentie en voor een hogere opkomst van ouders bij besprekingen op school.

De communicatie met ouders, leerkrachten en directie is laagdrempelig. Ouders voelen zich betrokken door de nieuwsvoorziening via nieuwsbrief, mail en social media.

Laagdrempelig

Het team; zowel leerkrachten als directie kenmerkt zich door laagdrempeligheid. Door een open houding en goede communicatie (nieuwsbrief, mail, social media), transparantie, belangstelling te tonen bij kind en ouder voor de thuissituatie, tijd vrij te maken voor interactie en vragen stellen, ontstaat een goede band. De deur staat letterlijk én figuurlijk open.

Ouders worden betrokken door middel van de ouderraad, in een werkgroep of klankbordgroep. De medezeggenschapsraad streeft ernaar jaarlijks een thema avond te organiseren.

Ouders wordt gevraagd bij te dragen bij de projecten vanuit hun expertise en hulp bij activiteiten wordt zeer gewaardeerd. Er zijn jaarlijks ook evenementen, zoals de kerstborrel, waarbij ouders elkaar en de leerkrachten in een sociale, ongedwongen, setting ontmoeten.

Onze socials 
File:Instagram logo 2016.svg - Wikipedia Instagram     logo-social-fb-facebook-icon - verfvanniveau.nl Facebook    Twitter | Inloggen | Logo | Verwijderen | Account | Zoeken | SEO-SNEL.nl Twitter