Onderwijsarrangementen

Onderwijsarrangementen: Werken op niveau! 

Werken op niveau betekent dat wij ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen. Voor elk kind zijn deze onderwijsbehoeften anders. Op basis van observaties van werk- en leergedrag, analyses van toetsen en onderzoeken, gesprekken met kinderen, ouders, intern begeleider en (indien nodig) externe deskundigen, wordt de onderwijsbehoefte van kinderen in beeld gebracht. De centrale vraag is steeds hoe de lesstof, de instructie, aanpak en begeleiding afgestemd kan worden op wat een kind nodig heeft om de doelen te bereiken en in ontwikkeling te blijven.

Ons onderwijs bestaat uit vijf onderwijsarrangementen:
1. Het basisarrangement
2. Het verdiept arrangement
3. Het intensieve arrangement
4. Het zeer intensieve arrangement
5. Het top arrangement (binnen WereldKidz Veenendaal op locatie Balans)

Per kind wordt per vakgebied vastgesteld in welk arrangement hij of zij zit. Daarmee komen we de specifieke onderwijsbehoeften van onze kinderen tegemoet. 

Het basisarrangement
Kinderen met een basisarrangement volgen de doelen van de methode. Concreet betekent dit dat de kinderen na de instructie in staat zijn de stof zelfstandig te verwerken, onder begeleiding van de leraar. Hiervoor wordt een systeem van uitgestelde aandacht gehanteerd. De leraar maakt tijdens het zelfstandig verwerken regelmatig een ronde door de klas om vragen van leerlingen te beantwoorden. Als de leerlingen klaar zijn met de verwerking, gaan zij verder met hun weektaak.

Het verdiepte arrangement
Kinderen met een verdiept arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan meer uitdaging. Het verdiept arrangement start al in groep 1-2. Zowel in aanbod als begeleiding is er aandacht voor jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ons verdiept arrangement bestaat uit drie niveaus:

Verdiept arrangement 1: Verdiepend werk bij de methode, en compacten binnen de methode
Verdiept arrangement 2: Verdiepend werk methode overstijgend
Verdiept arrangement 3: Brainwave (voor de groepen 1 t/m 4) en Plusklas (voor de groepen 5 t/m 8).

Het intensieve arrangement
Kinderen met een intensief arrangement volgen de doelen van de methode maar hebben behoefte aan verlengde instructie, extra verwerkingstijd en/of kleine aanpassingen in de leerstof om de gestelde doelen te bereiken.

Het zeer intensieve arrangement
Kinderen met een zeer intensief arrangement hebben een jaarhandelingsplan naar aanleiding van een ontwikkelingsperspectief (OPP). Een ontwikkelperspectief wordt opgesteld voor leerlingen vanaf groep 1 die de doelen van ons onderwijs niet behalen. Het gaat om leerlingen met een verwachte uitstroom richting praktijkonderwijs/leerwegondersteunend onderwijs. Deze leerlingen krijgen een jaarhandelingsplan, waarin de ontwikkeling van de leerlingen wordt beschreven. Elk half jaar wordt het plan met de ouders geëvalueerd en bijgesteld. Vanaf groep 6 worden indien nodig keuzes gemaakt in de aan te bieden lesstof, gericht op de voor de leerling gestelde doelen. De kinderen volgen een eigen programma.

Het top arrangement
Op WereldKidz Balans bieden we voltijds hoogbegaafdenonderwijs aan (5 dagen in de Topklas). In afstemming met de schoolleiding van WereldKidz Veenendaal kan worden bekeken welk aanbod het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.