Burgerschap

Burgerschap verwijst naar de manier waarop mensen in de samenleving met elkaar omgaan, naar de verhouding tussen burgers en overheid, naar de manier waarop we omgaan met verschillen, diversiteit, met tegenstellingen en met conflicten. Ook verwijst burgerschap bijvoorbeeld naar de manier waarop we samen beslissingen nemen (ook als we het niet eens zijn) en naar de rechten van minderheden. Met burgerschapsonderwijs leren kinderen de democratische samenleving begrijpen en ontwikkelen sociale en maatschappelijke kennis en vaardigheden, attitude en gedrag. Kinderen leren hoe ze kunnen deelnemen aan zowel de fysieke als digitale wereld en hoe ze een bijdrage kunnen leveren.

Waarom burgerschap? 

Burgerschapsonderwijs gaat over het bevorderen van burgerschap. Hieronder vallen de volgende componenten:

  • bevorderen van kennis, houding en vaardigheden die daarvoor nodig zijn;
  • burgerschapscompetenties (sociale en maatschappelijke competenties).

Het bevorderen van burgerschap is een wettelijk vastgelegde taak van het primair onderwijs. De inspectie van het onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het burgerschapsonderwijs. Binnen de context van de school zijn we continu bezig met het bevorderen van burgerschap. Burgerschapsonderwijs is één van de drie basisvaardigheden van het primair onderwijs (taal, rekenen-wiskunde en burgerschap). Dit vraagt van onze school om te komen tot een samenhangend geheel met concrete door ons zelf gekozen doelen. Belangrijk hierin is dat we kunnen laten zien dat we doen wat we zeggen te doen. Ook dat we monitoren of dat wat we willen bereiken met ons burgerschapsonderwijs ook daadwerkelijk wordt bereikt (opgenomen in school(jaar)plan). Dit betekent dat we de opbrengsten van ons burgerschapsonderwijs moeten bekijken en als feedback gebruiken om ons onderwijsaanbod bij te stellen dan wel aan te passen.

4 Sociale taken

Onder burgerschapscompetenties verstaan we de competenties die nodig zijn om op een goede manier met anderen om te gaan, en om bij te dragen aan de samenleving, de democratie en de gemeenschappen waarin de leerlingen (nu en later) leven. Daarbij zijn kennis, houding en vaardigheden van belang.

Onder deze sociale taken verstaan wij:      

  • democratisch handelen
  • maatschappelijk verantwoordelijk handelen
  • omgaan met conflicten
  • omgaan met verschillen   

Op WereldKidz Mozaïek Petenbos krijgen kinderen daarvoor in ruime mate kennis en vaardigheden aangeboden. Ook worden ze gestimuleerd eigen opvattingen te ontwikkelen en een democratische houding te oefenen (attitude). Binnen een veilig pedagogisch klimaat ontwikkelen de kinderen zich op cognitief en op sociaal gebied en werken ze continu aan persoonsvorming. Dit betekent dat wij diversiteit vieren en actief pluriform zijn. Wij gaan de dialoog aan. Je kunt ergens, mits met respect, anders over denken.