Beleid

Beleid is het stellen van doelen en effectief gebruik maken van middelen. In de plannen die u hier aantreft geven wij de richting van de school aan en de middelen en methodes waarmee wij de doelen gaan realiseren. In deze documenten vindt u inhoudelijke informatie over ons onderwijs waaronder onze visie, missie en onze didactische uitgangspunten. Alle scholen voor primair onderwijs (po) en voortgezet onderwijs (vo) zijn wettelijk verplicht om een schoolplan, schoolgids en klachtenregeling te hebben. De Inspectie van het Onderwijs controleert de inhoud en toepassing ervan.

Natuurlijk staat in deze documenten ook veel praktische informatie, zoals onder andere het rooster, de jaarkalender, de vakken die we geven en de gehanteerde lesmethodes. 
 

Schoolgids

Via de link onder 'Beleid' vindt u de schoolgids van Wereldkidz Mozaïek Petenbos. Met deze schoolgids geven wij u o.a. informatie over de sfeer op school, de kenmerken van ons onderwijs, de ouderbijdrage en ouderparticipatie. De gids kan ouders informatie geven die nodig is voor de schoolkeuze voor hun kind.
Als u na het lezen van deze gids nog vragen heeft, dan vinden we het fijn als u contact met ons opneemt.

Ouder(s)/verzorger(s) die geïnteresseerd zijn in onze school worden van harte uitgenodigd om kennis te komen maken tijdens een kennismakingsgesprek of een open dag. Hiervoor kunt u de schoolleider benaderen.
 

Schooljaarplan en schoolplan 2020-2024

Het schoolplan verschijnt eens per vier jaar. In het schoolplan is beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg. Dit schoolplan wordt vervolgens per schooljaar uitgewerkt in een schooljaarplan. 

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de Inspectie van het Onderwijs over het schoolbeleid.Het strategisch beleidsplan van Wereldkidz vormt een richtlijn voor de plannen op schoolniveau. In de aanloop naar het formuleren van het schoolplan zijn er bijeenkomsten gehouden met team en met ouders, om de visie en richting te bepalen.

Het schoolplan maakt onderdeel uit van onze kwaliteitszorgcyclus. In het schoolplan staan de ambities voor de komende vier jaar. Elk schooljaar vertalen we als team, samen met ouders, de ambities naar activiteiten in een schooljaarplan. In het schoolplan staat ook hoe het onderwijs op onze school eruit ziet. Veel daarvan staat ook in twee andere verplichte documenten: de schoolgids en het schoolondersteuningsplan.

Er wordt een nieuw schoolplan ontwikkeld in de periode augustus-december 2023. 

Schoolondersteuningsplan

Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed op school. Maar wat als een leerling -om welke reden dan ook- meer ondersteuning nodig heeft? Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor passend onderwijs aan alle leerlingen in hun samenwerkingsverband en hebben zorgplicht. Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van leerlingen.

 In het schoolondersteuningsplan staat omschreven hoe wij passend onderwijs op het Mozaïek Petenbos organiseren. Wij geven aan hoe de ondersteuningsstructuur eruit ziet en welke stappen wij zetten als wij als school bij de begeleiding van een kind handelingsverlegen zijn.
 

Strategisch beleidsplan 2019-2023 Stichting Wereldkidz

In een inspirerend proces hebben we met veel betrokkenen onze visie, missie en ambities verwoord. Het is mooi te constateren dat die breed gedeeld worden en we met elkaar trots zijn op WereldKidz.

Dit strategisch beleidsplan is het kader voor de nieuwe schoolplannen 2020-2024. Het biedt focus en ruimte voor de scholen. De uitdaging ligt bij elk schoolteam om samen de eigen ambities te verwoorden. De komende vier jaar werken we elke dag aan goed onderwijs voor onze kinderen. We willen elke dag beter worden, ons gezamenlijk beleid geeft daarvoor richting. Daarbij willen we een werkgever zijn om trots op te zijn, waar je als medewerker graag wilt werken.

Er wordt een nieuw strategisch beleidsplan (WereldKidz koers) ontwikkeld in 2023. 

Anti-pestprotocol

Het Mozaïek Petenbos is een school waar kinderen, leerkrachten en ouders zich veilig en gerespecteerd voelen, waar kinderen met heel veel plezier naar toe komen om te leren en waar structuur zit in de organisatie en het leerstofaanbod. Het Mozaïek Petenbos zet zich samen met ouders in om een omgeving te scheppen waarin kinderen zich optimaal kunnen en durven te ontwikkelen.

Hiertoe streven wij, samen met ouders/verzorgers en direct betrokkenen bij een kind, naar een pestvrije school. Pestgedrag kan (zeer) schadelijk zijn voor zowel de slachtoffers als de pesters wanneer er niet adequaat mee wordt omgegaan. Het pedagogisch klimaat moet er dan ook op gericht zijn een veilige omgeving te garanderen waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het bieden van geborgenheid, en het bewust stilstaan bij respect, normen, waarden en structuur staat bij ons hoog in het vaandel. In het anti-pestprotocol leest u achtergrondinformatie, preventieactiviteiten en vindt u adviezen aan ouders/verzorgers.